Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 30 maja obowiązuje zapowiadany przez Prezesa Rady Ministrów  IV etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Co to oznacza w praktyce odnośnie nakazanego sposobu przemieszczania się?

Generalnie nadal jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, a w niektórych okolicznościach do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży, jej części, maski lub maseczki.

piesi do odwołania – powinni zachować odległość 2 metrów od siebie za wyjątkiem, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

–  dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

– osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

UWAGA! Obostrzenia dotyczące zachowania dystansu nie dotyczą osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących a także osób, które noszą maseczkę.    

                            

Do odwołania w środkach transportu publicznego oraz pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

100% liczby miejsc siedzących albo

50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

W jakich miejscach obowiązują maseczki?

Do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki:

  1. w środkach komunikacji miejskiej
  2. w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  3. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

– na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

– na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania. Powyższego obowiązku nie stosuje się, jeżeli zostaje zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

Do odwołania obowiązuje zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki:

– w zakładach pracy 

– w budynkach użyteczności publicznej ( za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny) przeznaczonych na potrzeby:

-administracji publicznej,

-wymiaru sprawiedliwości,

– kultury,

– kultu religijnego,

– oświaty, szkolnictwa wyższego,

– nauki,

– wychowania,

– opieki zdrowotnej,

– społecznej lub socjalnej,

– obsługi bankowej,

– handlu,

– gastronomii (zanim usiądziemy przy stoliku)

– usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego  oraz na cmentarzu.