I. Zakres obowiązywania:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (dalej: Użytkownika) jest Magdalena Polek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Magdalena Polek Kancelaria Doradztwa Prawnego Kodex” z siedzibą w Brzeszczach (32-620) przy ul. Ofiar Oświęcimia 52, NIP: 9372702016, e-mail: kancelaria@kancelariakodex.pl , tel. 516677918 (dalej: Administrator, ADO).
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariakodex.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”. oraz z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przezADO w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych z a pośrednictwem strony internetowej www.kancelariakodex.pl która hostowana jest przez dhosting sp. z o.o.
 4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika, takie jak: (imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP) przekazywane przez Użytkowania za pomocą formularza kontaktowego, formularza zgłoszenia lub wiadomość e-mail.
 5. Przez określenie „przetwarzanie danych” należy rozumieć wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych, np. ich analizowanie czy przechowywanie na potrzeby świadczenia usługi prawnej lub mediacyjnej.
 6. Ochrona danych osobowych Użytkownika jest realizowana zgodnie z przyjętymi najwyższymi standardami bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w oparciu o zindywidualizowaną Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Firmy Magdalena Polek Kancelaria Doradztwa Prawnego „KODEX” z dnia 11 marca 2018 roku, na której podstawie m.in. powierzono usługę hostingu strony internetowej www.kancelariakodex.pl profesjonalnemu podmiotowi (dhosting.pl), który stosuje zabezpieczenia, mające na celu ochronę prawidłowego działania strony jak i danych jej Użytkowników.
 7. Informacje dotyczące Administratora:Kontakt z Administratorem może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe ADO wskazane zostały w punkcie I.1. niniejszej Polityki Prywatności.”

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Portalu są zbierane i przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi prawie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) prowadzenia analizy zachowań Użytkowników strony internetowej www.kancelariakodex.pl celem ulepszenia jej treści oraz jej jakości, co stanowi prawienie uzasadniony interes Administratora (art 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) dochodzenia roszczeń z tytułu nieprawidłowego korzystania ze strony internetowej ADO, w tym zamieszczania na niej treści bezprawnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 III. Zasady przetwarzania danych osobowych, czas przetwarzania danych osobowych, powierzenie danych osobowych:

1. Od Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.kancelariakodex.plmogą być pobierane dane, takie jak:
a) adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika bądź zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu Użytkownika,
b) nazwa domeny Użytkownika,
c) rodzaj przeglądarki, z której korzysta Użytkownik,
d) czas dostępu do strony internetowej,
d) typ systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika,
f) typ urządzenia Użytkownika,
g) dane dotyczące sposobu korzystania z strony internetowej ADO, w szczególności dane na temat linków i odnośników ze strony www.kancelariakodex.pl, z których korzysta Użytkownik oraz inne dane na temat czynności podejmowanych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej ADO.
h) ADO może gromadzić i analizować logi, zawierające dane z informacjami o numerze IP Użytkownika. Dane te gromadzone są w celu diagnozowania: problemów technicznych z serwerem, w celach statystycznych, w celach bezpieczeństwa strony internetowej ADO, w celach bezpieczeństwa Użytkownika strony internetowej ADO w szczególności w celu identyfikacji osób korzystających ze strony internatowej w sposób niezgodny z prawem lub naruszających poprzez stronę internetową www.kancelariakodex.pl prawa osób trzecich. Dane te i logi mogą być przekazywane uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa organom, w tym organom ścigania.

2. Okres przetwarzania danych:
a) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator oraz tych, które mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, ogólny termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej strony, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
c) gdy podstawą przetwarzania danych są inne cele – dane będą przetwarzane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe Użytkownika są usuwane lub zanimizowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Użytkownika.

3. Powierzenie danych:
a) Z reguły, ADO – nie powierza ani nie przekazuje danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.kancelariakodex.pl podmiotom trzecim. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, przy pomocy których, Administrator”, obsługuje stronę internetową www.kancelariakodex.pl. Chodzi tutaj m.in. podmioty świadczące usługę hostingu, dostarczające systemy marketingu, dostarczające systemy analizy ruchu sieciowego, dostarczające systemy analizy skuteczności kampanii marketingowych lub odpowiadające za bezpieczeństwo strony Administratora. Podmioty te mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
b) Dane Użytkownika mogą być również przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych Użytkowników na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Polityka dotycząca cookies

 1.  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie lub innym urządzeniu za pomocy, którego Użytkownik korzysta z Internetu, podczas odwiedzania różnych stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi.
 2. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Strona internetowa www.kancelariakodex.pl stosuje się tzw. „cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „ciasteczkami”.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć ADO, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej ADO, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony www.kancelariakodex.pl
 5. W ramach strony internetowej www.kancelariakodex.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
 6. Administrator informuje Użytkownika, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym UżytkownikaUżytkownik strony internetowej www.kancelariakodex.pl może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), która obsługuje urządzenie Użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.kancelariakodex.pl.

V. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane przez Administratora:

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt I.1. niniejszej Polityki Prywatności.

 VI. Postanowienia końcowe:

 1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od 5 kwietnia 2023 roku i zastępuje Politykę Prywatności z dnia 26 kwietnia 2020 roku.