Wiele osób zapewne zastanawia się czy nowe przepisy wprowadzające zakaz zgromadzeń czy szereg ograniczeń w sposobie przemieszczania się na terenie naszego kraju pozwalają  na organizowanie spotkań świątecznych z bliskimi?

Co na ten temat mówią przepisy?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. 2020 poz. 566 i 577) przewiduje wśród szeregu różnego typu obostrzeń dotyczących funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, także zakaz organizowania:

– zgromadzeń publicznych,

– innych zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych,

– spotkań, imprez czy zebrań niezależnie od ich rodzaju,

UWAGA!!! lecz z wyłączeniem spotkań danej osoby z:

– jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

– z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, tj. w konkubinacie

 W powołanej definicji osoby najbliższej znajdziemy:

  • małżonka,
  • wstępnego (tj. np. ojciec, babcia, pradziadek itp.),
  • zstępnego  ( tj. np. córka, wnuczek, prawnuk itp.),
  • rodzeństwo,
  • powinowatego w tej samej linii lub stopniu (tj. np. teść, szwagierka)
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka
  • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, tj. w konkubinacie;

W treści omawianego rozporządzenia, brak również zakazów przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,  np. w celu sprawowania opieki nad bliskimi. Użyty przez ustawodawcę termin budzi jednak w praktyce niejasności interpretacyjne. Za doskonały przykład może posłużyć przypadek osób, które otrzymały mandat za złamanie zakazu przemieszczania się z uwagi na wizytę w bezdotykowej myjni samochodowej. Policjanci, którzy mandaty wystawiali byli przekonani, że mycie samochodu nie jest niezbędną potrzebą związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego, co może być kwestią dyskusyjną, jeżeli kierowca wysunąłby argument np. konieczności dezynfekowania pojazdu. Podobnie może być w przypadku interpretowania podróży do rodziny. Przemieszczanie się w celu odwiedzenia bliskich krewnych można traktować jako realizację podstawowej emocjonalnej potrzeby, podyktowanej koniecznością podtrzymywania więzi rodzinnych, co mieściłoby się w pojęciu zaspakajania niezbędnej potrzeby związanej z bieżącymi sprawami życia codziennego. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że to funkcjonariusz policji będzie oceniał indywidualnie każdą sytuację.

Podsumowując, na dzień 8 kwietnia 2020 r. nie ma  przepisów prawnych zakazujących nam w okresie od 1 – 11 kwietnia bieżącego roku, udziału w spotkaniach rodzinnych ( z naszą rodziną, rodziną małżonka czy rodziną osoby, z którą pozostajemy we wspólnym pożyciu). Przy  czym, nie budzi wątpliwości, że w zaistniałych okolicznościach, sami powinniśmy zachować szczególną rozwagę i to nawet nie z uwagi na przepisy prawa, których konstytucyjność może okazać się wątpliwa, lecz z uwagi na poczucie społecznej odpowiedzialności.

Jakie są rządowe zalecenia?

W tym tygodniu  zostały wydane oficjalne rekomendacje Ministra Zdrowia,  by w okresie świątecznym pozostać w domach,  rezygnując z tradycyjnych świątecznych odwiedzin bliskich. Wskazano nadto, że uzasadnieniem dla wprowadzenia dodatkowych obostrzeń jest zamiar uniknięcia sytuacji z Włoch czy Hiszpani, gdzie duża ilość zachorowań była związana z lekceważeniem zagrożenia oraz nierespektowaniem kwarantanny. 

       Hasło #zostań w domu, w kontekście nadchodzących Świąt, pozostaje więc nadal aktualne.

Więcej przeczytasz tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

https://www.polsatnews.pl/wideo/wyjazdy-na-wielkanoc-jest-jednoznacza-rekomendacja-rzadu_6768177/

         #COVID-19 a Wielkanoc #Czy można organizować spotkania rodzinne w czasie epidemii            # Wielkanoc w dobie zarazy   #Mandat za podróż na Święta?   # zakaz zgromadzeń          # ograniczenia w przemieszczaniu się