Od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące  określonego sposobu przemieszczania się  na terenie naszego kraju. Przepisy te wprowadzono na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 566 z późn. zm.). 

Na ich podstawie:                                                                                                                                     piesi – powinni zachować odległość 2 metrów od siebie (te obostrzenia dotyczą także członków najbliższej rodziny) za wyjątkiem, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe:                                  – ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,                                                     – ze względu na opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,                                                   – ze względu na opiekę nad osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,                             – ze względu na opiekę nad osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 Przemieszczanie się osoby, która nie ukończyła lat 18 w tym czasie, jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej nad nią władze rodzicielską, jej opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Natomiast w środkach transportu publicznego oraz pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących w takim środku transportu (zakazy nie dotyczą samochodów osobowych).

Istnieje również zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie.

Dodatkowo, zgodnie § 5 wyżej wskazanego rozporządzenia Rady Ministrów, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakazane jest przemieszczanie się osób przebywających na obszarze naszego kraju,  z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  1.  wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych (dojazd do pracy, powrót z pracy, dokonywanie zakupów związanych z zawodową działalnością gospodarczą, rolniczą lub obowiązkami służbowymi);
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,                (in. niezbędne zakupy, opieka nad bliskimi, wizyta w aptece, uzyskanie opieki zdrowotnej lub psychologicznej zarówno własnej, jaki i osoby najbliższej.                                                                                                                                                                                                                               Kim jest osoba najbliższa? Należy szukać definicji legalnej tego pojęcia w art. 115 § 11  Kodeksu karnego, która obejmuje swoim zakresem następujące kategorie osób: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,                                                                                                                                                                                      3.  Wykonywania wolontariatu w ramach z walki ze skutkami koronawirusa na rzecz osób przebywających na kwarantannie lub osób, które nie powinny wychodzić z domu.                           4. Wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Na koniec, należy wspomnieć, że budzi wątpliwości czy niektóre z powyższych rozwiązań legislacyjnych nie są sprzeczne z Konstytucją… Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat, jakie to może mieć znaczenie w Twojej indywidualnej sprawie lub jeżeli masz inne wątpliwości dotyczące interpretacji nowych przepisów prawnych,pomogę rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości w tym zakresie. Umów się na zdalną poradę prawną. Więcej o zasadach współpracy ze mną znajdziesz w osobnej zakładce na mojej stronie internetowej.

 

 

           #porada prawna on-line         #nowe przepisy       #COVID-19 sprzeczne z Konstytucją                 # kwarantanna  # ograniczenia w sposobie przemieszczania się         # COVID-19                                                                                #nakaz sposobu przemieszczania się