Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w witrynie internetowej www.kancelariakodex.pl


Definicje

§1 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca: Magdalena Polek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Doradztwa Prawnego KODEX Magdalena Polek pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimia 52, 32-620 Brzeszcze, NIP: 93727202016, REGON:368732850, tel. + 48 516677918, e-mail: kancelaria@kancelariakodex.pl

Usługi: wszelkiego rodzaju usługi prawne w zakresie prawa polskiego: zdalne porady prawne (w tym porady telefoniczne), opinie prawne, projekty pism i umów, odwołań, wniosków, itp. sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu oraz usługi mediacyjne (e-mediacje)

E-Mediacja: dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez Strony do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności bezstronnego Mediatora. Mediacja prowadzona jest na posiedzeniach mediacyjnych. Mediacja może się zakończyć: podpisaniem ugody przed Mediatorem, nie podpisaniem ugody przed Mediatorem, rezygnacją jednego z Uczestników z mediacji lub decyzją Mediatora.

Mediator: Magdalena Polek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Doradztwa Prawnego KODEX Magdalena Polek pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimia 52, 32-620 Brzeszcze, NIP: 93727202016, REGON:368732850, tel. + 48 516677918, e-mail: kancelaria@kancelariakodex.pl
Usługobiorca: konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, który zaakceptuje koszt wykonania usługi prawnej lub mediacyjnej oraz zrealizuje płatność za Usługę.

Inicjator: Usługobiorca, który inicjuje dane posiedzenie mediacyjne.

Adwersarz: użytkownik, który jest zapraszany przez Inicjatora na posiedzenie mediacyjne.

Strony: Usługobiorca/y i Adwersarz/e biorący udział w e-mediacji.

Umowa: Umowa o świadczenie przez Usługodawcę usługi prawnej lub mediacyjnej.

Spotkanie informacyjne o e-mediacji: Spotkanie o którym mowa w art. 1838§ 4 KPC. Umowa o mediację: umowa podpisana przez Użytkowników z Mediatorem, określająca zasady łączącego ich w stosunku prawnego którego przedmiotem jest E-mediacja.
Konsument: osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Faktura elektroniczna – faktura w formie elektronicznej wystawiona przez Usługodawcę i otrzymana przez Usługobiorcę w dowolnym formacie elektronicznym. Przez fakturę należy też rozumieć duplikat faktury.

Dzień roboczy – jeden dzień zwyczajny tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z witryny internetowej kancelaria@kancelariakodex.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych do formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail bezpośrednio przesyłanej Usługodawcy, zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do nienadużywania prawa do mediacji, polegającego w szczególności: na zapraszaniu do mediacji osoby lub osób, z którymi nie ma się żadnej istotnej sprawy do rozstrzygnięcia w drodze mediacji lub na uporczywemu zapraszaniu do mediacji osoby lub osób, które sobie tego nie życzą.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 3

 1. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego zapewniającego stały dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie witryn internetowych oraz programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc. lub prowadzenie rozmów za pomocą urządzenia umożliwiającego komunikowanie się na odległość (prowadzenia rozmowy, wideorozmowy.)
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób:

a) Usługobiorca może wysłać za pomocą formularza dostępnego w witrynie internetowej www.kancelariakodex.pl lub odrębnej wiadomości e-mail na adres: kancelaria@kancelariakodex.pl zapytanie, które powinno zawierać opis stanu faktycznego sprawy i problemu prawnego oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany Usługobiorca (np. porada ustna, pisemna opinia prawna, przygotowanie projektu pisma, regulaminu, opinii prawnej lub umowy, usługa mediacyjna, itp.). W razie potrzeby Usługobiorca powinien załączyć do formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail wszystkie niezbędne pliki (np. skany dokumentów) najlepiej w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości sms pod nr tel. 516677918 ze wskazaniem adresu e-mail, którego hasło dotyczy.
b) złożenie oferty zawarcia umowy przez Usługobiorcę następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza zapytania, który przesyłany jest automatycznie na adres mailowy Usługodawcy lub odrębnej wiadomości e-mail na adres: kancelaria@kancelariakodex.pl. Usługodawca jako potwierdzenie przyjęcia zapytania do wyceny, przesyła na wskazany adres e-mail Usługobiorcy wiadomość o przyjęciu zapytania do realizacji.
c) Usługodawca weryfikuje treść zapytania i przesyła mailowo Usługobiorcy wycenę Usługi (podając cenę brutto) oraz termin jej realizacji lub zadaje pytania dodatkowe w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do treści otrzymanego zapytania. Usługobiorca otrzymuje informację o wycenie i terminie realizacji Usługi niezwłocznie od dnia przesłania zapytania (uzupełnienia informacji o zapytaniu), maksymalnie w przeciągu 1 dnia roboczego. Wycena Usługi jest bezpłatna.
d) w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Usługobiorcę, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Usługodawcy oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;
e) w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości e-mail od Usługobiorcy zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia za Usługę, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu. Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie.
f) Umowa o E-mediację zawierana jest pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą i jego Adwersarzem poprzez wymianę oświadczeń woli składanych formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy. Umowa o mediację zostaje zawarta w momencie zaakceptowania jej warunków przez wszystkich uczestników umowy: Usługodawcę, Inicjatora i Adwersarza. Usługobiorca i Adwersarz powinni przechowywać ją na twardych dyskach swoich komputerów. Niezależnie od tego zaakceptowana umowa przechowywana jest na koncie sprawy przez Usługodawcę na dysku jego komputera. Przez zaakceptowanie Umowy o E-mediację, Adwersarz akceptuje wybór Mediatora oraz narzędzia umożliwianego porozumiewanie się Stron i Mediatora na odległość. Umowa o mediację wchodzi w życie pod warunkiem opłacenia pierwszego posiedzenia mediacyjnego przez Inicjatora. Oznaczenie Stron jako: Inicjatora i Adwersarza nie niesie za sobą żadnych innych treści lub rozróżnienia poza stwierdzeniem technicznego faktu, że inicjator zaprasza i opłaca dane spotkanie mediacyjne a adwersarz na to zaproszenie odpowiada. Każda Stronia mediacji ma jednakowe prawa.

§4

Zasady do prowadzenia bezpiecznej E-mediacji

 1. Usługodawca prowadzi E-mediacje w następujących formach:
  a) telefonicznych połączeń telekonferencyjnych,
  b) połączeń wideo.
 2. Przed rozpoczęciem e-mediacji Usługodawca przeprowadza rozmowę diagnostyczną ze Stronami mediacji (za pomocą komunikatora, przez, który będzie prowadzona e-mediacja), aby sprawdzić jakość połączenia i możliwości Stron do komunikacji za pomocą danego komunikatora oraz odbiera od Stron pisemną zgody na e-mediację wraz ze zgodą na konkretne narzędzie teleinformatyczne, które ma jej służyć.
 3. W E-mediacji mogą brać udział jedynie uczestnicy danej mediacji, zidentyfikowani przez Mediatora. Udział w E-mediacji osób trzecich jest dopuszczalny tylko w przypadku udzielenia na to przez wszystkie Strony oraz Mediatora zgody, wyrażonej na początku posiedzenia mediacyjnego.
 4. Jeśli mediacja odbywa się ze skierowania Sądu, w mediacji po stronie Inicjatora lub Adwersarza mogą uczestniczyć również osoby, które wraz z Inicjatorem lub Adwersarzem mają status strony.
 5. Każdy z uczestników mediacji ma obowiązek zadbać, aby w fizycznym pomieszczeniu, z którego uczestniczy on w E-mediacji nie znajdowała się żadna inna osoba trzecia poza osobami wymienionymi powyżej. Wszyscy uczestnicy E-mediacji znajdujący się w jednym fizycznym pomieszczeniu, z którego inicjator lub adwersarz uczestniczą w mediacji online powinny siedzieć w polu widzenia kamery.
 6. Każdy uczestnik, na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym ma obowiązek okazać dowód osobisty (strona ze zdjęciem) w taki sposób aby możliwe było odczytanie jego imienia i nazwiska, oraz wgląd na zdjęcie, zakrywając jednocześnie pozostałe dane, jeśli sesja odbywa się online okazanie dowodu powinno odbyć się w sposób opisany powyżej do kamery.
 7. Osoby, które są pełnomocnikami osób prawnych albo jednostek organizacyjnych posiadające podmiotowość prawną mają obowiązek na pierwszej sesji udokumentować posiadane pełnomocnictwo.
 8. Gospodarzem prowadzącym mediację jest Mediator i tylko on ma prawo udzielania głosu uczestnikom, wyciszania głosu uczestnikom, kierowania poszczególnych uczestników do odrębnych wirtualnych „pokoi” lub „poczekalni” celem kontynuacji rozmowy z jednym z uczestników, jak również prawo prezentowania swojego ekranu z materiałami pomocnymi przy prowadzeniu mediacji.
 9. E-mediacja może być prowadzona w jednym lub kilku terminach w zależności od potrzeb uczestników mediacji.
 10. E-mediacja w poszczególnych terminach może być prowadzona wspólnie ze wszystkimi uczestnikami i ewentualnie ich pełnomocnikami albo indywidualnie z poszczególnymi uczestnikami.
 11. W ramach E-mediacji prowadzonej wspólnie ze wszystkimi uczestnikami Mediator może publikować jedynie takie materiały, na których publikację zgodę wyrazili wszyscy uczestnicy.
 12. Mediator nie może ujawniać jakichkolwiek danych poufnych przekazanych mu przez jednego z uczestników.
 13. Ewentualne hasła i loginy do uczestnictwa w E-mediacji nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 14. Nie jest dozwolone upublicznianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z E-mediacji. W związku z obowiązkiem zachowania zasady poufności w postępowaniu mediacyjnym, nie jest dozwolone jakiekolwiek rejestrowanie przebiegu E-mediacji przez uczestników mediacji. Przebiegu mediacji nie wolno w szczególności nagrywać, fotografować, robić printscreenów. Złamanie powyższych zasad przez któregokolwiek z uczestników E-mediacji wiąże się z przerwaniem mediacji. Każdy fakt mogący świadczyć o tym, że poufność mediacji została naruszona, Mediator odnotowuje w protokole mediacji, oznaczając stronę, po której ten fakt wystąpił. Mediator może ją ponownie dopiero po upewnieniu się, że poufność procesu mediacji została przywrócona. W procesie upewnienia Mediator opiera się na oświadczeniach Stron.
 15. Każda ze Stron jak i każdy uczestnik mediacji odpowiada prawnie za uchybienie poufności mediacji. Usługobiorca z osobami trzecimi dopuszczonymi do mediacji po jego stronie albo Adwersarz z osobami trzecimi dopuszczonymi do mediacji po jego stronie odpowiadają solidarnie.
 16. Mediatora obowiązują zasady etyki określone w Europejskim Kodeksie Postępowania Mediatorów oraz Standardach Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, jak również Standardach Prowadzenia E-mediacji.

Wykonanie Usługi
§4

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Czas na jej realizację Usługi liczy się od tego momentu.
 2. Realizacja Usługi odbywa się według wyboru Usługobiorcy – poprzez dostarczenie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, zawierającej treść np. porady lub załącznik zawierającego np. wzór pisma lub umowy w uzgodnionym terminie lub w formie porady telefonicznej lub wideo-porady, przeprowadzenie posiedzenia mediacyjnego.
 3. Ewentualne pytania dodatkowe, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub dotyczące zmodyfikowanego stanu faktycznego podlegają odrębnej wycenie. Odpowiedzi na pytania dodatkowe wchodzące w zakres pierwotnego zapytania udzielane są bezpłatnie.
 4. Przy realizacji Usługi Usługodawca może korzystać z usług podwykonawców.

§5

Płatności

 1. Płatność za Usługę odbywa się bezgotówkowo, za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy Usługodawca Magdalena Polek
  ING Bank Śląski S.A.
  NUMER KONTA: 03 1050 1373 1000 0092 5069 0949
  IBAN: PL 03 1050 1373 1000 0092 5069 0949
  SWIFT: INGBPLPW
 2. Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu swoje dane oraz wskazuje na przedmiot Umowy, tj. usługę prawną, a w przypadku E-mediacji – usługę mediacyjną.
 3. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przepisów wykonawczych stosowanie faktur elektronicznych, obejmuje akceptację przesyłania w tym udostępniania faktur w drodze elektronicznej. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Usługobiorcy na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Usługobiorcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.
 4. Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

Odstąpienie od umowy
§6

 1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu.
 2. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta możliwe jest w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak, jeśli Usługobiorca otrzymał Usługę, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. ze zm.), o czym Usługodawca niniejszym informuje.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, przesyłając na adres e-mail Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Usługi w sposób odpowiadający formie zapłaty wybranej przez konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.

Postępowanie reklamacyjne
§ 7

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością. W przeciwnym wypadku Usługobiorca może złożyć uzasadnioną reklamację wobec oferowanych i przeprowadzanych Usług, przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zaleca umieszczenie w reklamacji:
  a) danych klienta, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwiają korespondencję Stron,
  b) wskazanie powodu reklamacji,
  c) żądań związanych ze składaną reklamacją,
  d) informacje o sposobie dokonania zwrotu płatności
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni, proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia, bądź wskazując na brak podstaw do jej złożenia.
 4. Podstawy reklamacji nie może w szczególności stanowić sytuacja, w której:
  a) porada/opinia prawna jest niekorzystna dla Usługobiorcy i nie potwierdza przewidywanej przez niego wykładni przepisów,
  b) porada/opinia wskazuje na jedną z możliwych wykładni obowiązujących przepisów,
  c) Usługodawca podał nieprawdziwy lub niepełny stan faktyczny sprawy/nie uzupełnił stanu faktycznego,
  d) Adwersarz w trakcie E-mediacji zrezygnował z udziału w posiedzeniu lub ostatecznie nie zdecydował się na zawarcie Ugody lub też postanowił uchylić się od jej skutków prawnych zawartej w trakcie E-mediacji ugody.

Ochrona danych osobowych
§ 8

 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w oparciu o obowiązującą u Usługodawcy „Politykę Prywatności”, z którą Usługobiorca jest zobowiązany się zapoznać przed wysłaniem zapytania o wycenę. Treść dokumentu dostępna na stronie internetowej Usługodawcy.

Własność intelektualna
§ 9

 1. Pisma procesowe, opinie prawne, ugody mediacyjne i inne dokumenty a także ich fragmenty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych i stanowią własność Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może posłużyć się utworem Usługodawcy wyłącznie w jednej konkretnej sprawie na potrzeby, której utwór został stworzony przez Usługodawcę (licencja wyłączna). Usługobiorca zobowiązuje się do wskazania sprawy, do której wykorzysta utwór Usługodawcy. Usługobiorca nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca. Żaden z utworów w całości ani w części nie może być powielany, rozpowszechniany w jakikolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy za wyjątkiem zwielokrotnienia egzemplarzy utworu na potrzeby sprawy, do której utwór został stworzony np. utworzenie odpisów pisma procesowego ani publicznie wystawiany. Każde inne użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub części poza tak określonym polem eksploatacji bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.

 

 

Postanowienia końcowe
§9

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2023 r.
 2. Usługobiorca kontaktując się z Usługodawcą akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności umieszczonej w witrynie internetowej www.kancelariakodex.pl.
 3. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie w ciągu 3 dni od ich opublikowaniu na stronie Usługodawcy. Jeśli przepisy Regulaminu ulegną zmianie po zawarciu umowy stosuje się przepisy regulaminu poprzedniego.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, a właściwość sądu określają przepisy obowiązującego prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisu obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

Załącznik nr 1. (miejscowość, data)

(imię i nazwisko konsumenta)

(adres konsumenta)

Magdalena Polek

Kancelaria Doradztwa Prawnego „KODEX”

ul. Ofiar Oświęcimia 52, 32-620 Brzeszcze

e-mail: kancelaria@kancelariakodex.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) niżej podpisany, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy o świadczenie usługi – udzielenia porady prawnej/posiedzenia mediacyjnego z dnia ……………………………………….. (data planowanej mediacji) zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Wariant A(*)

Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem/a/ przy zawarciu ww. Umowy.

Wariant B(*)

Oświadczam, że chcę, by zwrot płatności nastąpił na następujący numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

(czytelny podpis)

(*) Niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Formularz ustąpienia od Umowy należy podpisać i własnoręcznie jego skan/zdjęcie przesłać na adres e-mail usługodawcy lub na adres siedziby pocztą tradycyjną.
2) Zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez usługodawcę, odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14- dni od jej zawarcia, jednakże zostaje wyłączone w momencie wykonania Usługi.

3) Wariant A jest stosowany wówczas, gdy Konsument nie wybierze wariantu B. Wynika on z art. 32 ust. 2, art. 43e ust. 7 lub art. 43o ust. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wariant B jest stosowany, gdy Konsument wybierze ten wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przepisach przywołanych w opisie Wariantu A.